Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Profesionālās ievirzes izglītība

Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola

Cēsu pilsētas Mākslas skolā bērniem un jauniešiem no 9 līdz 25 gadu vecumam iespējams iegūt profesionālas ievirzes izglītību mākslā. Bērniem no 7 līdz 9 gadu vecumam iespējams apmeklēt sagatavošanas klasi.

Izglītība Cēsu pilsētas Mākslas skolā

http://www.cesumakslasskola.lv
Palasta iela 11, Cēsis
Direktora p.i. Emma Rass
E-pasts: cms@cesunovads.edu.lv

Iestādes mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība.

Pašnovērtējums

 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Bērnu mūzikas skola

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolā bērni no 7 gadu vecuma var apgūt mūzikas instrumentu spēli un dziedāšanu, iegūstot pamata profesionālās ievirzes izglītību mūzikā. 

http://akcmv.gov.lv
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis
Dežuranta tālrunis: 64122587
E-pasts: akcmv@akcmv.gov.lv

Iestādes vīzija: Demokrātiska, humāna mūzikas un dejas mākslas iestāde ar augstu izglītošanas un izglītošanās līmeni, kas kalpo sabiedrības interesēm, ar izvērstu izglītojamo un pedagogu radošo darbu un sadarbību.

Iestādes misija: Radīt tādu mācību vidi, kurā izglītojamais mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoša, brīva un patstāvīga personība, kura ir spējīga pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu.

Pašnovērtējums

Cēsu pilsētas Sporta skola

Cēsu pilsētas Sporta skolā bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam iespējams apgūt vieglatlētiku, basketbolu, biatlonu, volejbolu, florbolu, distanču slēpošanu, orientēšanās sportu, futbolu.

Izglītība Cēsu pilsētas Sporta skolā​

http://www.cesusportaskola.lv
Piebalgas iela 18, Cēsis
Direktora Rudīte Vanadziņa, tālr. 64127782 
E-pasts: sportaskola@cesusportaskola.lv

Izglītības iestādes mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana. Izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un metodiskā darbība. Skola organizē vietējas, reģionālas, valsts un starptautiskas sporta sacensības.

Pašnovērtējums

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

Direktore: Līga Ruciņa
Adrese: Mākslas iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
E-pasts: ligatnes.mms@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.ligatnesmms.lv

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Direktore: Aija Sila
Adrese: Brāļu Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Tālrunis: 64162465, 26412878
E-pasts: jaunpiebalgas.mms@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.jaunpiebalgasmms.lv

Vecpiebalgas vidusskola

Vecpiebalgas vidusskolā bērniem no 9 gadu vecuma ir iespējams iegūt profesionālās ievirzes izglītību programmā “Vizuāli plastiskā māksla”.

“Vizuāli plastiskā mākslas” programma Vecpiebalgas vidusskolā

Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Cēsu novads
Direktore: Ilona Strelkova, tālr. 26497579
E-pasts: vecpiebalgas.skola@cesunovads.edu.lv
Mājaslapa: www.vecpiebalgasvsk.lv

Mākslas programmas darbības mērķis: Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

 

 

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Direktors: Andris Sakss
Adrese: “Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV- 4118
Tālrunis: 26415585, 26336356
e-pasts: dzerbenes.skola@cesunovads.edu.lv