Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne""

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://rehcentrsligatne.lv/wp-content/uploads/2022/03/GP2021_Reh_Centrs_Ligatne_Gala_08.03.2022.pdf

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 695 885 (Viens miljons seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simts astoņdesmit pieci eiro).

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši VPIL 88. pantam.

VPIL 88.panta pirmajā daļā ir noteikti gadījumi, kādos publiska persona var veikt komercdarbību, t.i., ja:

1)  tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai,

kā arī no VPIL 88. panta otrās un septītās daļas izriet, ka publiskā persona, pārvērtējot līdzdalību kapitālsabiedrībā, veic paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt šā panta pirmajā daļā noteiktos mērķus. Veicot izvērtējumu, publiska persona konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu normatīvo aktu prasības.

Lai nodrošinātu pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 2022. gada 7.martā ar rīkojumu Nr. 4-5/2022/32 izveidoja darba grupu, kura sagatavoja izvērtējumu par pašvaldības līdzdalību  Sabiedrībā, tajā iekļaujot ekonomisko, ietekmes uz konkurenci un juridisko izvērtējumu. Darba grupa izvērtējumu ir veikusi, balstoties uz Sabiedrības sniegto informāciju, pašnovērtējumu, ekonomisko un ietekmes uz konkurenci izvērtējumiem. Līdzdalības pārvērtēšanas procesa gaitā notika konsultācijas ar Latvijas Ārstu biedrību (viedoklis sniegts 30.03.2022. Nr.01.23.2/65), Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju (viedoklis sniegts 30.03.2022. Nr.14), biedrību “Latvijas veselības tūrisma klāsteris” (viedoklis sniegts 07.04.2022. Nr.2022-16), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (11.04.2022. Nr.2022/287) un Konkurences padomi, nosūtot tai izvērtējumu, par ko Konkurences padome ir sniegusi 2022. gada 24.maija atzinumu Nr. 1.7-2/478 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 6.2-5/2022/4105). 

Vērtējums attiecībā uz atbilstību Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta nosacījumiem.

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. panta pirmās daļas pirmo punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības. VPIL 87. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā cita starp darbojas, dibinot kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, kā arī trešajā daļā ir noteikts, ka atvasinātas publikas personas (tai skaitā pašvaldības), izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, tām nevar izvirzīt citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7.punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību (6.punkts), veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (7.punkts). Tāpat likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punkts noteic, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā ir noteikti VPIL 88.panta pirmajā daļā, proti, tiek novērsta tirgus nepilnība, radītas preces vai pakalpojumi vai pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Savukārt, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt minētā panta pirmajā daļā noteiktos mērķus, publiskai personai ir nepieciešams veikt paredzētās rīcības juridisko un ekonomisko izvērtējumu, t.sk. ietekmes uz konkurenci izvērtējumu un iespējamo konkurences neitralitātes risku izvērtējumu, kā arī konsultēties ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošajām biedrībām vai nodibinājumiem.

Sabiedrība dibināta 1995.gada 20.novembrī, ierakstīta komercreģistrā 2005.gada 17.maijā ar vienoto reģistrācijas nr.4003273506 ar mērķi nodrošināt medicīnisko rehabilitāciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 100% Sabiedrības kapitāla daļu turētājs kopš 2009.gada bija Līgatnes novada dome, no 2021.gada 1.jūlija Cēsu novada pašvaldība.

Sabiedrības pamatdarbības veidi ir:

•  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi ((Slimnīcu darbība NACE2 86.10), Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā NACE 86.90): cilvēku veselības aizsardzība; ārstu prakse; sociālā aprūpe.

Sabiedrības papilddarbības veidi ir:

fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE 93.04), viesnīcu pakalpojumi (NACE 55.10), kempingi un citas īslaicīgas apmešanās vietas (NACE 55.2.), ēdināšana un tūrisma pakalpojumi (nav norādīti statūtos kā komercdarbības veidi, bet ir atrodami kapitālsabiedrības mājas lapā internetā).

Sabiedrības sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saņem personas ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem, kam nepieciešama šo ierobežojumu mazināšana vai novēršana, kā arī komplikāciju riska novērtēšana un mazināšana. Galvenās klientu grupas ir bērni, pieaugušie, strādājošie un pensionāri, Cēsu novada iedzīvotāji un Vidzemes iedzīvotāji, īslaicīgie pacienti, Līgatnes apkaimes iedzīvotāji un cilvēki, kam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uz veselīgu dzīvesveidu orientētie, hroniski slimie un aprūpējamie pacienti. Sabiedrība ir izveidojusi struktūrvienību “Senioru māja” , kas sniedz  ilgstošas  sociālās  aprūpes  un sociālās  rehabilitācijas  pakalpojumus,  kas nodrošina personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, pilnu nepieciešamā  līmeņa  aprūpi  un  sociālo rehabilitāciju. Klienti  saņem  sociālās  aprūpes pakalpojumu kopumu, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību  apmierināšanu,  kurām  ir objektīvas  grūtības  aprūpēt  sevi  vecuma  vai funkcionālo traucējumu dēļ. Tāpat klienti saņem sociālās  rehabilitācijas  pakalpojumu  kopumu, kas  vērsts  uz  sociālās  funkcionēšanas  spēju atjaunošanu  vai  uzlabošanu,  lai  nodrošinātu sociālā  statusa  atgūšanu  un  iekļaušanos sabiedrībā. Galvenās klientu grupas ir seniori un pensionāri,  Cēsu  novada  iedzīvotāji  un Vidzemes iedzīvotāji, cilvēki, kam ir nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija,  hroniski  slimie un aprūpējamie klienti. Visaugstākais ieguvums ir senioriem, kuriem ir iespēja saņemt ilgstošas sociālās  aprūpes  un  sociālās  rehabilitācijas pakalpojumus.

Sabiedrības papildpakalpojumu veikšana var būt attaisnojama gadījumos, ja tas nodrošina efektīvāku pamatdarbības veikšanai nepieciešamo resursu izmantošanu un, ja izpildās šādi kritēriji: 1) pakalpojumi būtiski neietekmē tirgu/konkurenci; 2) pakalpojumi ir racionāli un cieši saistīti ar pamatpakalpojumu; 3) pakalpojumi nodrošina resursu lietderīgu izmantošanu (veicina kapitālsabiedrības maksātspēju); 4) pakalpojumi nav saistīti ar būtiskām investīcijām no kapitālsabiedrības puses.

Viens no Sabiedrības papildus darbības veidiem ir kempingu un citas īslaicīgas apmešanās vietu nodrošināšanas pakalpojumu (NACE 55.2.) un tūrisma pakalpojumu sniegšana. Sabiedrība uztur un apsaimnieko valstiski stratēģiski svarīgu objektu (Kadastra Nr.4262 0020 032 012, adrese - "Skaļupes", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108) - padomju laika īpaši slepeno objektu "Bunkurs". Pakalpojums, kas ir stratēģiski svarīgs ne tikai Cēsu novada pašvaldības attīstībai, bet, ņemot vērā to, ka Sabiedrība nodrošina šo pakalpojumu pieejamību arī citu pašvaldību un ārvalstu iedzīvotājiem, tie ir stratēģiski svarīgi arī valsts attīstībai kopumā, jo skar ievērojamu sabiedrības daļu. Pašvaldības Sabiedrība ir veids, kā rast samērīgu risinājumu, lai saglabātu, līdzīgi kā kulturvēsturiska objekta, vēsturiski svarīga un stratēģiski nozīmīga objekta uzturēšanu. Sabiedrības papilddarbības viens no veidiem ir Rehabilitācijas centra Līgatne teritorijā 9 m zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs - Padomju laika īpaši slepenais objekts ar segvārdu Pansionāts 2000m2 platībā, kuram slepenības zīmogu noņēma tikai 2003. gadā. Tas ir izbūvēts pagājušajā gadsimta 80-tajos gados. 2003. gadā šai ēku pazemes daļai tika noņemts slepenības statuss un no tā brīža uz šo objektu, tiek organizēta ekskursijas gida pavadībā, kas sniedz būtisku finansiālu atbalstu kapitālsabiedrības kopējā darbībā un nodrošina iespēju šo objektu uzturēt.  

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Galvenie attīstības virzieni ar vispārējo stratēģisko mērķi:

SM1 – Augstas kvalitātes un pieejami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes rehabilitācijas pakalpojumi, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

SM2 – Uz pacientu un klientu vērstu rehabilitācijas programmu izveide

SM3 – Mūsdienīga veselības un sociālās aprūpes darba vide un kvalificētu speciālistu piesaiste

SM4 – Efektīva sabiedrības pārvalde un racionāla resursu izmantošana

SM5 – Infrastruktūras efektīva uzturēšana, atjaunošana un pilnveide, racionāli plānojot un veicot nepieciešamās investīcijas.

SM6 – Finansiālās stabilitātes nodrošināšana, radot maksimālas iespējas ienākumu gūšanai.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Andris Mihaļovs 01.07.2021.-09.08.2021. Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021., Kaspars Auziņš 27.09.2021-22.04.2022.