Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Pilsētas vidusskola

http://www.cesuvsk.lv
Lapsu iela 1, Cēsis
Direktore Aija Sīmane
tālr. 64107170, 26352838
tālr. lietvede 64122972
medmāsa 64107959
dežurants 64107960
E-pasts: cpv@cesis.edu.lv

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas rosina izglītojamo interesi apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai.

Uzdevumi:

- nodrošināt tālākizglītības iespējas;
- rosināt izglītojamos pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālai integrācijai;
- veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu, tolerantu personību;
- rosināt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
- veicināt izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
- izvēlēties efektīvas un mūsdienīgas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas;
- lietderīgi izmantot izglītības iestādes resursus.
Pašnovērtējums