Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives pagasta teritorijas plānojums

Vaives pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gads

Vaives pagasta teritorijas plānojums ir Vaives pagasta padomes turpmākās attīstības un zemes izmantošanas politikas dokuments 12 gadu ilgam laika periodam no 2008. gada līdz 2020. gadam.

Vaives pagasta teritorijas plānojums ir pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības galvenos attīstības virzienus, kā arī reglamentē katra zemes gabala izmantošanu turpmākajam plānošanas periodam.


Paskaidrojuma raksts (PDF)

Apbūves noteikumi (PDF)

Vides pārskats (PDF)

Grafiskais materiāls

1. Teritorijas pašreizējā izmantošana
2. Topogrāfiskā karte
3. Ciemu robežu plāni
3.1. Krīvu ciema robežu plāns
3.2. Rīdzenes ciema robežu plāns
3.3. Rāmuļu ciema robežu plāns
3.4. Mežmaļu ciema robežu plāns
4.Esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu shēmas ciemos:
4.1. Krīvu ciemā
4.2. Rīdzenes ciemā
4.3. Rāmuļu ciemā
4.4. Mežmaļu ciemā
5. Meži
6. Virszemes ūdeņi
7. Gaujas Nacionālā parka funkcionālās zonas. Dabas objekti
8. GNP funkcionālās zonas un īpašā teritorijas izmantošana
8.1. Apbūve pie Krīvu ciema
8.2. Apbūve pie Mežmaļu ciema
8.3. Apbūve pie Gūģeriem
8.4. GNP ainaviski vērtīgās teritorijas pie Bumburkalna
8.5. GNP ainaviski vērtīgās teritorijas pie Ģūģerkalna
8.6. GNP ainaviski vērtīgās teritorijas pie Indriķkalna
8.7. GNP ainaviski vērtīgās teritorijas pie Veismanmuižas
9. Valsts un vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi
10.   Derīgie izrakteņi
11.   Elektropārvades līnijas
12.   Telekomunikācijas
13.   Artēziskie urbumi
14.   Dzelzceļa aizsargjosla:
14.1.    Rīga – Valka
14.2.    Ieriķi – Gulbene
15.   Autoceļu struktūra un piederība
16.   Meliorētās zemes
17.   Zemju piederība uz 2006.gadu
18.   Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi
19.   Ģeodēziskie punkti
20.   Augstvērtīgās ainavas
21.   Autoceļu struktūra un piederība (plānotā situācija)
22.  Vaives pagasta atļautā un plānotā teritorijas izmantošana