Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss 2023

Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” 2023.gada 24.februārī izsludinājusi Cēsu novada kultūras projektu konkursu un Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursu.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā paredzētā kopējā sadalāmā summa ir 80 000 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt unikālu, mākslinieciski kvalitatīvu un vērienīgu projektu norisi Cēsu novadā, kas sekmētu kultūras tūrisma attīstību un veicinātu Cēsu novada kā Eiropas nozīmes kultūras centra attīstību.

Šajā konkursā viens projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 20 000 EUR. Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Projektu īstenotājiem jāplāno līdzfinansējums vismaz 30% apmērā no projekta kopējās izmaksu tāmes.

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:

Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" (Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101) līdz 2023.gada 17.martam plkst.17.00, sūtot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv ar norādi “Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursam”. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar paraksttiesīgas personas drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi Kultūras pārvalde birojā, vai sūtot pa pastu (aploksnes pasta zīmogs – 17.marts). Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: kultura@cesunovads.lv. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa un projekta vadītāja CV saskaņā ar konkursa nolikumu. Konkursos atbalstītie projekti jāīsteno līdz 2023.gada beigām.

2.martā plkst.16.00 plānots vebinārs par pieteikumu sagatavošanu. Tajā tiks skaidroti galvenie nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai un tiks atbildēts uz jautājumiem par pieteikuma un tāmes veidlapu aizpildīšanu. Pieteikties vebināram var, rakstot uz e-pastu kristine.maleja@cesunovads.lv līdz 1.martam.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.