Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" izsludina pieteikšanos Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā. Konkurss tiek īstenots jaunā Cēsu novada administratīvās teritorijas ietvaros un tajā ir iespēja pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai visā Cēsu novadā.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt liela mēroga sabiedriski nozīmīgu festivālu un kultūras pasākumu rīkošanu Cēsu novadā, tostarp starpdisciplinārus projektus, kuriem ir potenciāls piesaistīt plašu auditoriju, kā arī sekmēt kultūras tūrisma attīstību un starptautisko sadarbību. 2022.gada konkursa prioritāte līdzfinansējumam ir projektu atbilstība programmai Cēsis kā Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025.gadā ar vadmotīvu "Kultūra galvās, pilīs un sētās" un tās pamatvirzieniem: Lielais jautājums, Cilvēka daba, Atjaunošanās, Tuvais kosmoss un Mācīšanās. Vairāk informācijas šeit: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/cesis-2025gada-klus-par-latvijas-kulturas-galvaspilsetu/ .

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā un tā kopējais finansējuma apjoms ir 80 000 EUR. Viens projekta pieteikums var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 20 000 EUR apmērā. Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Projektu īstenotājiem jāplāno līdzfinansējums vismaz 30% apmērā no projekta kopējās izmaksu tāmes.

Projektu pieteikumi "Cēsu Kultūras un Tūrisma centram" jāiesūta līdz 2022.gada 22.martam plkst.10.00. Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus, aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu cesis@cesunovads.lv ar norādi "Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursam". Ja tas nav iespējams, var iesniegt pieteikumu papīra formātā Cēsīs, Baznīcas laukumā 1,  iepriekš zvanot uz tel.nr.28307186, lai norunātu konkrētu tikšanās laiku. Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu cesis@cesunovads.lv

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:

Nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Atskaites veidlapa

Projektu konkursu izvērtēs Cēsu novada pašvaldības apstiprināta vērtēšanas komisija saskaņā ar konkursa nolikumu. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā. Projektu īstenošana jāplāno 2022.gada ietvaros.

9.martā plkst.12.00 plānots vebinārs konkursa pieteikumu iesniedzējiem, kurā tiks skaidroti galvenie nosacījumi pieteikuma izstrādei, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu un tiks atbildēts uz jautājumiem par pieteikuma un tāmes veidlapu aizpildīšanu. Pieteikties vebināram var, rakstot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv līdz 8.martam.