Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pakalpojuma apmaksas kārtība

Maksa par uzturēšanos pansionātā

Ar 2020.gada 19.novembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.346 ir noteikts, ka uzturēšanās maksa ar 2022.gada 1.janvāri ir:

  • ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam ir 710 EUR mēnesī (ja dzīvo istabiņā divas personas);
  • maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem ir 852,99 EUR mēnesī par vienu personu (ja istabiņā vēlas dzīvot viens pats).
  • Ēdināšanas maksa sociālās aprūpes klientiem Cēsu pilsētas pansionātā - 2,12 EUR dienā.
  • Autotransporta pakalpojumi - 0,85 EUR par nobraukto km un 4,29 EUR par stundu.

Rēķina apmaksa

  • Pēc līguma noslēgšanas, ar nākošo mēnesi pensija, kopšanas pabalsts (ja tāds ir piešķirts) personām ar 1.grupas invaliditāti un transporta kompensācija (ja tāda ir piešķirta) tiks ieskaitīta no VSAA konta Cēsu pilsētas pansionāta kontā.
  • Samaksa par uzturēšanos pansionātā ir jāapmaksā līdz katra mēneša 15.datumam (saskaņā ar noslēgto līgumu).

Apmaksas variantu piemēri

Klients sedz visu no pensijas un kopšanas pabalsta

Gadījumos, kad klienta pensija ar vai bez citiem pabalstiem sedz visus izdevumus par pakalpojumu, nav nepieciešams pašvaldības vai citas personas līdzmaksājums.

Klientu ievieto privātpersona ar līdzmaksājumu

Pakalpojuma apmaksa tiek veikta no klienta pensijas 85% apmērā, kopšanas pabalsta, ja tāds ir piešķirts, bet starpību sedz privātpersona, kas slēdz līgumu.

Klientu ievieto sociālais dienests vai arī ar tā nosūtījumu

Pakalpojumu sedz no klienta pensijas 85% apmērā, pašvaldības līdzmaksājuma un, ja nepietiek līdzekļu, lai segtu rēķinu, tad starpību apmaksā privātpersona (pirmās pakāpes radinieki).

 

Pansionāta rekvizīti

Cēsu pilsētas pansionāts
Reģistrācijas Nr. 
90000030574
Adrese: Kovārņu iela 20,Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV72UNLA0004017130349
Ziedojumu konta Nr. LV50UNLA0050012875440
E-pasts: cesu.pansionats@apollo.lv, inga.paegle@cesis.lv