Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pakalpojuma apmaksas kārtība

Maksa par uzturēšanos pansionātā

Cēsu pilsētas pansionātā ar 2023.gada 1.martu:

  • Maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem ir 890 EUR mēnesī par vienu personu, (ja istabiņā dzīvo 2 klienti).
  • Maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem ir 1111,43 EUR mēnesī par vienu personu (ja istabiņā vēlas dzīvot klients viens).

Rēķina apmaksa

Pēc līguma noslēgšanas, ar nākošo mēnesi pensija, kopšanas pabalsts (ja tāds ir piešķirts) personām ar 1.grupas invaliditāti un transporta kompensācija (ja tāda ir piešķirta) tiek ieskaitīta no Valsts budžeta konta Cēsu novada pašvaldības kontā.

Samaksa par uzturēšanos pansionātā ir jāapmaksā līdz katra mēneša 25.datumam (saskaņā ar noslēgto līgumu).

Pakalpojuma izmaksas

Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes Cēsu pilsētas pansionāta pakalpojumu, par pakalpojumu jāmaksā 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un / vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību līdz pilnai cenai samaksā pašvaldība vai viņu likumiskie apgādnieki.

Apmaksas variantu piemēri

Klients sedz visu no pensijas un kopšanas pabalsta

Gadījumos, kad klienta pensija ar vai bez citiem pabalstiem sedz visus izdevumus par pakalpojumu, nav nepieciešams pašvaldības vai citas personas līdzmaksājums.

Klientu ievieto privātpersona ar līdzmaksājumu

Pakalpojuma apmaksa tiek veikta no klienta pensijas 85% apmērā, kopšanas pabalsta, ja tāds ir piešķirts, bet starpību sedz privātpersona, kas slēdz līgumu.

Klientu ievieto sociālais dienests vai arī ar tā nosūtījumu

Pakalpojumu sedz no klienta pensijas apmērā, pašvaldības līdzmaksājuma un, ja nepietiek līdzekļu, lai segtu rēķinu, tad starpību apmaksā privātpersona (pirmās pakāpes radinieki).

 

Rekvizīti maksājumiem:

Cēsu novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
Ziedojumu konta Nr. LV82UNLA0050002691901