Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam
Grafiskā daļa (neaktuāla):
Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta
Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā
Cēsu pilsētas aizsargjoslas
Vaives pagasta aizsargjoslas
Transporta infrastruktūras plāns
Transporta infrastruktūras plāns. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Vaives pagastā
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Cēsu pilsēta
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Vaives pagasts
Cēsu novada ainavu vērtības un riski
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Cēsu pilsēta
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Vaives pagasts
Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā
Ciemu robežas Vaives pagastā

Paskaidrojuma raksts

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. - 2017. gadam

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017. ir pilsētas Attīstības plāna sastāvdaļa un ir vērsts uz pilsētas Attīstības programmā noteiktās vīzijas un rīcības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Teritorijas plānojums ir apstiprināts 2005.gada 9.jūnija Cēsu pilsētas domes sēdē kā saistošie noteikumi.
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt augstvērtīgu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Apraksta daļa (PDF)

Apbūves noteikumi (PDF)

Kartografiskais materiāls:

Pilsētas administratīvās robežas izmaiņas (PDF)
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un dabas pieminekļi 
(PDF)
Dižkoki un alejas (PDF)
Paaugstinātas bīstamības vai riska objekti (PDF)
Ūdensvadu tīkli un pazemes urbumi (PDF)
Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (PDF)
Sadzīves kanalizācijas tīkli (PDF)
Lietus kanalizācijas tīkli (PDF)
Siltumapgādes tīkli (PDF)
Gāzes apgādes tīkli (PDF)
Elektroapgādes tīkli (PDF)
Ielu apgaismojuma tīkli (PDF)
Telekomunikāciju tīkli un raidītāji (PDF)
Sabiedriskā transporta kustības intensitāte (PDF)
Ielu iesegumi (PDF)
Transporta intensitāte (PDF)
Ceļu satiksmes negadījumi (PDF)
Iedzīvotāju un strādājošo sadalījums pa pilsētas zonām (PDF)
Satiksmes komforta līmeņi (PDF)
Pilsētas centrālās daļas autonovietnes (PDF)
Autonovietnes (PDF)
Galvenie plānotie velo celiņi (PDF)
Izglītības un zinātnes iestādes (PDF)
Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas objekti un to teritorijas (PDF)
Sociālo pakalpojumu un veselības iestāžu objekti (PDF)
Mazdārziņu teritorijas (PDF)
Aizsargjoslas ar grozījumiem (PDF)
Kultūrvēsturiskā mantojuma objekti (centrs) (PDF)
Kultūrvēsturiskā mantojuma objekti (PDF)
Mežu aizsargjoslas (JPG)
Zemes vērtību zonējums (PDF)
Pilsētas un valsts īpašumi (PDF)
Teritorijas pašvaldību funkciju veikšanai ar grozījumiem (PDF)
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ar grozījumiem (PDF)
Esošā galvenā zemes izmantošana (PDF)
Zemes neatbilstoša lietošana(PDF)