Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

 Cēsu novada pašvaldība, 09.12.2021. noslēdzot Vienošanos pie 2017.gada 18.augustā noslēgtā sadarbības līguma Nr. 6.-2.3.3/64 "Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", turpina projekta īstenošanu.

 

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta sadarbības partneris Latvijas pašvaldības un Valsts profesionālās izglītības iestādes
Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Projekta īstenošanas laiks 23.12.2016.- 31.12.2023.
Projekta mērķgrupa Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Projektā sniegtais atbalsts

 - Aktuālas informācijas par projekta īstenošanu izvietošana pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, pašvaldības iestādēs u.tml.;

- pieaugušo izglītības koordinatora atbalsts pašvaldībā.

Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība " 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"
Projekta kopējais finansējums 45 507 126.67
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums ESF: 38 681 057.67
Nacionālais publiskais finansējums 6 826 069.00
Nacionālais privātais finansējums Nav
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija
Kontaktinformācija novadā Dace Bērziņa, dace.berzina@cesunovads.lv, t.: 26866855                                                                                                                                      Baiba Logina, baiba.logina@cesunovads.lv, t.: 29032040, 64107903
Kontaktinformācija Valsts izglītības attīstības aģentūrā Alise Devjatajeva, alise.devjatajeva@viaa.gov.lv, t.: 67785462
Plašāka informācija par projektu https://ieej.lv/g0Kqt
https://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://ieej.lv/zHa3f