Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības programma 2013.-2021.gadam

Pārskats par Cēsu novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam īstenošanu


Cēsu novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai no 2013. līdz 2021.gadam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu Cēsu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu investīciju piesaistei privātajā un publiskajā sektorā.

Attīstības programma izstrādāta 2013.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likumu. Nolūkā nodrošināt programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem veikta Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizācija. Pamatojoties uz to, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (04.12.2014.), veikta programmas esošās situācijas analīzes, SVID analīzes un stratēģiskās daļas aktualizēšana, uzraudzības sistēmas, kā arī Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.- 2017.gadam izstrāde.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas aktualizētā Cēsu novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam redakcija apstiprināta Cēsu novada domes sēdē 2015.gada 29.oktobrī.

Ņemot vērā valstī plānoto administratīvi teritoriālo reformu, nepieciešams pagarināt Cēsu novada Attīstības programmu 2013. -2019. gadam darbības termiņu līdz Cēsu novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam apstiprināšanai. 

Cēsu novada dome 2020.gada 23.janvārī lēma:

1. Pagarināt Cēsu novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam darbības termiņu līdz Cēsu novada attīstības programmas 2021.- 2027.gadam apstiprināšanai.

2. Grozīt Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam nosaukumu, nosakot tās nosaukumu: ‘’Cēsu novada Attīstības programma 2013.-2021. gadam’’.

3. Apstiprināt Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plānu un investīciju plāna aktualizāciju saskaņā ar pielikumu.

4. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada Attīstības programmas 2013. - 2021. gadam, Rīcības un investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.

5. Nodrošināt Cēsu novada Attīstības programmas 2013. -2021. gadam Rīcības plānu un investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr. 78 “Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju plāns” apstiprināšanu”. 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos. 

Domes lēmums pieejams ŠEIT.