Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ārpusģimenes aprūpe

Atbalstu ārpusģimenes aprūpē Cēsu novadā sniedz pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 10  „Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem." (turpmāk - SN Nr.10).
 
ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI

Pašvaldības atbalsts:

 • Ikmēneša pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
  • 215,00 euro bērniem līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;
  • 258,00 euro bērniem no 7 - 18 gadu vecuma sasniegšanai.
 • Atbalsts audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 30,00 euro mēnesī;
 • Atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi. Atlīdzību audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta audžuģimenes noteikumiem;
 • Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē 20% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas;
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  30,00 euro apmērā;
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums
 • Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi audžuģimenēm (Lasīt vairāk..)
Kā kļūt par audžuģimeni

ATBALSTS AIZBILDNIM
Pašvaldības atbalsts:

 • Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu 400,00 euro gadā par katru bērnu, un pabalsta summa tiek izmaksāta divās vienādās daļās vienu reizi 6 mēnešu periodā. Pabalstu aizbildnim izmaksā papildus valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim, un to ir tiesības saņemt aizbildņa pienākumu pildīšanas laikā.  (SN Nr. 10 XII nodaļa);
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu;
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi aizbildnim  (Lasīt vairāk...)               

Kā kļūt par aizbildni

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

 • E-adresē
 • klātienē jebkurā Cēsu novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101