Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Privātuma politika

Dokumenti

Cēsu novada pašvaldība veic personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Detalizētu informāciju par datu apstrādes juridisko pamatu, nolūkiem, informācijas glabāšanas termiņiem un datu saņēmēju kategorijām Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar privātuma politiku.

 Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar datu pārzini:

Cēsu novada pašvaldība

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

dome@cesis.lv

64161800

 

vai personas datu aizsardzības speciālistu

Juriju Višņakovu

27303142

dsa@dsa.lv

Sūdzības par Cēsu novada pašvaldības pārkāpumiem fizisko personu datu apstrādes jomā, Jūs varat iesniegt Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).