Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Privātuma politika

Cēsu novada pašvaldība veic personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Detalizētu informāciju par datu apstrādes juridisko pamatu, nolūkiem, informācijas glabāšanas termiņiem un datu saņēmēju kategorijām Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar privātuma politiku.


Cēsu novada pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijas: das@cesunovads.lv


Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar datu pārzini:

Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
dome@cesis.lv
64161800

Cēsu novada pašvaldības iestādēs un aģentūrās veiktās personu datu apstrādes