Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Daudzbērnu ģimenēm

Cēsu novada pašvaldības atbalsts Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm.
 

 MĀCĪBU PABALSTS

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts. Pabalsta apmērs mācību piederumu iegādei ir 30,00 EUR. Pabalstam var pieteikties no 1.jūlija līdz 30.septembrim.
Lai saņemtu atbalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par palīdzības vai pakalpojuma piešķiršanu.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • E-adresē
  • klātienē jebkurā Cēsu novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI

No 2023.gada 1. septembra spēkā jauni Cēsu novada saistošie noteikumiNr. 11 " Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā", kuri nosaka ēdināšanas piešķiršanas kārtību Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņiem un izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā. Vairāk par atvieglojumu un tā saņemšanas kārtību skatīt šeit.

*Ja bērns mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs (piemēram: Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums u.c.), iesniegums iesniedzams Cēsu novada Sociālajā dienestā. 
 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

 Cēsu novada domes 11.11.2021. sasitošie noteikumi Nr. 11 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kurai pašai vai kura mājsaimniecībā ir daudzbērnu ģimene, kura īrē pašvaldības dzīvokli vai tās īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo (izņemot bērni, kas mācās pilna laika augstākās, vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs)  – 70 % apmērā no nodokļa summas. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai iesnieguma iesnigšanas brīdī ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Vairāk...


PALĪDZĪBA DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
2021.gada 2.decembra Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 14 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" ietvaros uz pašvaldības piederošo telpu izīrēšanai var pretendēt:
1. reģistrā: maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem vai pilngadīgiem bērniem, kuri līdz 24. gadu vecuma sasniegšanai bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, vai pilna laika studiju programmā, kurām nepieder nekustamais īpašums un bērnu vecākiem vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus pastāv darba tiesiskās attiecības;
3.reģistrā: 
daudzbērnu ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem vai pilngadīgiem bērniem, kuri līdz 24. gadu vecuma sasniegšanai bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, vai pilna laika studiju programmā, kurām nepieder nekustamais īpašums un bērnu vecākiem vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus pastāv darba tiesiskās attiecības. Vairāk...


ATVIEGLOJUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBAI
2022. gada 16. jūnija Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24 " Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas" paredz ģimenei, kurā dzīvo trīs un vairāk bērni līdzfinansējuma maksas atlaidi 50% apmērā katram bērnam (pamatojoties uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata) Vairāk...


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk)