Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Daudzbērnu ģimenēm

Atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi.
Lai saņemtu atbalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par palīdzības vai pakalpojuma piešķiršanu.

BRĪVPUSDIENAS UN VECĀKU MAKSAS ATVIEGLOJUMI

2015.gada 19.novembris Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" nosaka maksas atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm  100 % apmērā.

Iesniegumu var iesniegt:

  • E-adresē
  • klātienē jebkurā Cēsu novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā (pieprasot paklpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

 Cēsu novada domes 17.11.2011 sasitošie noteikumi Nr. 27 " Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo – 50 % apmērā no nodokļa summas. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai iesnieguma iesnigšanas brīdī ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Vairāk...

PALĪDZĪBA DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
2014.gada 30.oktobra Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  pašvaldība izzīrē sociālo dzīvokli trūcīgai ģimenei, kura īrē vienistabu dzīvokli vai vienu istabu (izņemot sociālo dzīvokli), ja ģimenē ir vismaz 3 nepilngadīgi bērni. Vairāk...


ATVIEGLOJUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBAI
Atvieglojumi Cēsu pilsētas Sporta skolā

2018. gada 8. marta Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 " Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas"  nosaka dalības maksas atlaidi 50% apmērā, ja sporta skolas treniņus apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē. Vairāk...
Atvieglojumi Cēsu pilsētas Mākslas skolā
Dalības maksas atlaide 50 % apmērā vecākiem,  kuriem Mākslas skolas nodarbības apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē. Vairāk...


ĢIMENES DIENA CĒSĪS
Ik gadu Sociālais dienests organizē Ģimenes dienu Cēsīs, kuras ietvaros ģimenes tiek aicinātas doties pastaigā pa izveidoto pastaigas taku, piedaloties dažādās ģimeņu saliedējošās aktivitātēs.


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk)