Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

Pašvaldības pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.24 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (VI.punkts).

Pabalstu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu personai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
  • iesniegums;
  • ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.

Dokumenti

Pieteikumu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izvērtēšanai var iesniegt:
  • E-adresē
  • klātienē (pieprasot paklpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64122908, 29358187