Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošie noteikumi

Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi
(pievienotie dokumenti ir PDF formātā)
 

Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

1 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.07.2021. saistošie noteikumi

struktūra
7 01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. Nolikums
3 04.02.2022. Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu 04.02.2022.

saistošie noteikumi

 

Paskaidrojuma raksts

11 16.06.2022. Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums 16.06.2022. Nolikums
47 16.06.2022.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” nolikums

16.06.2022. Nolikums

 

Par būvatļaujām

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie dokumenti

12

21.04.2022

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

06.05.2022

saistošie noteikumi

Par mājokļa jautājumiem

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

14 02.12.2021.
 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 10.02.2022.

saistošie noteikumi

27 29.12.2021. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru 23.03.2022. saistošie noteikumi
11 02.05.2019. Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 01.01.2020. saistošie noteikumi
Par sociālajiem jautājumiem
Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
10 11.11.2021. Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem 11.01.2022. saistošie noteikumi
7 21.10.2021. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
8 21.10.2021. Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
16 02.12.2021. Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā 12.01.2022. saistošie noteikumi
25 29.12.2021. Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā 19.01.2022. saistošie noteikumi
24 29.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem 08.03.2022.

saistošie noteikumi

grozījumi

26 16.06.2022.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

21.08.2022. saistošie noteikumi
Par izglītības jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
21 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu 11.01.2022. saistošie noteikumi
23 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs 08.02.2022. saistošie noteikumi
4 28.02.2019. Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu 11.04.2019. saistošie noteikumi
22 02.12.2021. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.03.2022.

saistošie noteikumi

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
18 02.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību 09.02.2022. saistošie noteikumi
13 02.12.2021. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā 08.02.2022. saistošie noteikumi
20 02.12.2021.

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

01.06.2022. saistošie noteikumi
17 19.05.2022.

Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

01.06.2022. saistošie noteikumi
6 24.02.2022. Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā 24.03.2022. saistošie noteikumi
Par pašvaldības līdzfinansējumu
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 02.12.2021.

Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

04.01.2022. saistošie noteikumi
19 02.12.2021 Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā 04.01.2022 saistošie noteikumi
Par komercdarbības jautājumiem
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
13 16.06.2011. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 30.07.2011. saistošie noteikumi
22 14.09.2017. Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" maksas pakalpojumi 16.10.2017. saistošie noteikumi
Par tirdzniecību publiskajās vietās
Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
11 26.05.2011. Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta 01.07.2011. saistošie noteikumi
4 02.04.2015. Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā 29.05.2015. saistošie noteikumi
31 31.10.2013. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā 01.01.2014. saistošie noteikumi