Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā

Finansējuma avots:
LVAFA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
Kopējās izmaksas:
10 000 EUR
Projekts uzsākts:
31.05.2020
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:
Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība”
 
aktivitāte – Publisko ūdeņu pārvaldība
apakšaktivitāte – 3.1. plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai
 
 
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā”

 
Projekta rezultātā plānots izstrādāt plānošanas dokumentu Gaujas upes un tās piekrastes izmantošanai rekreācijas un sabiedrībai pieejama upes posma nodrošināšanai Cēsu pilsētas robežās.
 
Realizējot plānošanas dokumentā risināto telpisko struktūru, izvirzītos pasākumus un projektus, pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai plānots padarīt pieejamu Gaujas upes posmu Cēsu novada teritorijā, vienlaikus respektējot un saglabājot Gaujas krastā esošās dabas vērtības, kā arī veicinot sabiedrības izpratni par tām, veicināt Latvijai raksturīgu ainavu saglabāšanu.
 
Plānošanas dokumentā paredzēts risināt šādus jautājumus:
1. Veikt Gaujas piekrastes biotopu izpētes apkopojumu un sagatavot to apsaimniekošanas pasākumu aprakstu; 
2. Veikt ainavas novērtējumu un izdalīt vērtīgās un potenciāli vērtīgās ainavas, kā arī sagatavot ainavu veidošanas pasākumu aprakstu;
3. Veikt  ūdensteces pieejamības izvērtējumu (mērķauditorija: makšķernieki, dabas tūristi - kājāmgājēji, cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem, māmiņas ar bērnu ratiņiem, aktīvās atpūtas cienītāji (riteņbraucēji, skrējēji, nūjotāji) un sagatavot pasākumu aprakstu (grafisku un teksta informāciju) pieejamības uzlabošanai;
4. Veikt tūrisma infrastruktūras izvērtējumu un sagatavot potenciālo piedāvājumu tūrisma infrastruktūras paplašināšanai;
5. Veikt Gaujas piekrastē esošo nekustamo īpašnieku aptauju par sadarbības iespējām Gaujas upes krasta pieejamības attīstīšanā. 
 
Projekta aktivitāšu ieviešanā piedalās SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, kas kopā ar Cēsu novada pašvaldību organizēs iedzīvotāju iesaistes pasākumus.

Projektu 100% apmērā līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818