Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis"

Finansējuma avots:
ERAF; Valsts budžeta dotācija
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
1 122 375,41 EUR
Kopējās izmaksas:
1 843 676,77 EUR
Projekts uzsākts:
03.07.2019
Projekts pabeigts:
02.04.2022
Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos pakalpojumus Cēsu novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, un kas vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

Projekta ietvaros Cēsu novadā tiks attīstīta infrastruktūra sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - bērniem ar FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - personām ar GRT), veidojot sešus pakalpojumus:
1. Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT;
2. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT;
3. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar GRT;
4. Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT;
5. Sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra pakalpojums bērniem ar FT un viņu likumiskiem pārstāvjiemvai audžuģimenēm;
6. Atelpas brīža pakalpojums.

Projekta rezultātā tiks:
1. Uzcelts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 90, Cēsīs, kas ietvers dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT (10 vietas), sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra pakalpojumu bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, atelpas brīža pakalpojumu (5 vietas), dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT (28 vietas) un specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT (28 vietas).
2. Izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums Caunas ielā 8, Cēsīs (16 vietas);

Projektu paredzēts ieviest 33 mēnešu laikā – līdz 2022.gada 2.aprīlim. Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro,  valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada 2.aprīlim.​

 

Publicitāte:

Kontaktpersona
Vita Pleševnika
E-pasts
vita.plesevnika@cesunovads.lv
Tālruņa numurs
64127746