Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgušies būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi projektā “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis""

Noslēgušies būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi projektā “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis""

Iepriekšējā mēnesī noslēgušies būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi projektā “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, identifikācijas Nr. 9.3.1.1/18/I/006 (turpmāk- Centrs). Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Sanart”, būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks” un būvdarbu autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs SIA “Rīgers”.

Projekts tiek īstenots ar 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos pakalpojumus Cēsu novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu. Šīs pakalpojumu sistēmas mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

Iepriekš esam informējuši, ka jaunā Centra būvniecība un jaunu sociālo pakalpojumu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis viņus nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs jeb institūcijās.

Kopējais projekta finansējums ir 1 593 152,02 EUR, t.sk., ERAF finansējums 901 606,05 EUR, valsts budžeta finansējums 42 614,48 EUR, pašvaldības finansējums 569 527,44 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim. 

 

Datums: 2020. gada 26. jūnijs