Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts jauns iepirkums sociālā pakalpojuma centra "Cēsis" būvniecībai un būvuzraudzībai

Izsludināts jauns iepirkums Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra (turpmāk – Centrs) būvdarbiem un būvuzraudzībai ERAF projektā "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis"" (Identifikācijas Nr.9.3.1.1/18/I/006).

2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" gaitā pērn 23.augustā, Cēsu novada būvvaldē apstiprināja SIA "Rīgers" izstrādāto Centra, kas atradīsies Rīgas ielā 90, Cēsīs, būvprojektu.

Jau ziņots, ka 2019.gada 9.decembrī tika izsludināts konkurss Centra būvdarbiem un būvuzraudzībai ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu – 2020.gada 7.janvāris. Izvērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 229.3.punktu un nolikuma 9.1.6. punktu, iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta.

Šobrīd ir izsludināts jauns iepirkums ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu – 2020.gada 31.marts.  

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos pakalpojumus Cēsu novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu. Šīs pakalpojumu sistēmas mērķis ir  nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti  spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

Kopējais projekta finansējums ir  1 593 152,02  EUR, t.sk., ERAF finansējums  965 928,10  EUR, valsts budžeta finansējums   42 614,48 EUR, pašvaldības finansējums 584 609,44 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim.

Datums: 2020. gada 11. marts