Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
3 273 393,67 EUR
Kopējās izmaksas:
4141870,73 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts:

Līdz ar aktīvām diskusijām par izglītības sistēmas pārmaiņām nacionālā mērogā Cēsu novada pašvaldība pašvaldība apņēmusies īstenot vairākus vērienīgus pasākumus novada skolu modernizēšanai. Pasākumi tiks īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, Izglītības ministrijas īstenotā specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros, ieviešot projektu “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Galvenās projekta darbības ietver piecu Cēsu novada izglītības iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Līvu sākumskolas - modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, ka arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Projekta gaitā Saules ielā 23 jau izveidota dienesta viesnīca Cēsu izglītības iestāžu audzēkņiem.

Plānotie rezultāti paredz piecu vispārējās izglītības iestāžu modernizāciju, dienesta viesnīcas izveidi, trīs iestāžu sporta zonu labiekārtošanu.

Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija” paredzētais īstenošanas laiks plānots, sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2018.gada 16. janvārī līdz 2021.gada 31.decembrim (kopā – 48 mēneši), un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 761 429,00.

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818