Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aprūpe mājās

Aprūpe mājā ir pakalpojums personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērnu invalīdu aprūpēt.

Pakalpojums ietver personīgo aprūpi mājās, mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē, “Drošības pogas” pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī, mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumu, kas ietver specializētu un aprīkotu transportu (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu), pēdu aprūpes pakalpojumu, friziera pakalpojumu, transporta pakalpojumu personas nogādāšanai ārstniecības iestādē, kā arī specializētā transporta pakalpojumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu pakalpojumu persona vai viņa likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

 • Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu. Iesniegumu var sagatavot brīvā formā, norādot pieprasītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, ja iesniedzējs ir juridiska persona, adresi, kur nosūtāms lēmums. To paraksta pakalpojuma pieprasītājs. Pieprasījums formulējams iespējami precīzi.
 • Iztiks līdzekļu deklarāciju, ja tiek pieprasīts pakalpojuma izmaksas segt no pašvaldības budžeta. Ienākumus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz, ja pakalpojumu pilnībā finansē pats klients vai viņa apgādnieks;
 • Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
 • Psihiatra atzinumu.

Iesniegumu un tā pielikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt:

 • E-Adresē
 • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, e-pasts:
sd@cesunovads.lv 

 

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, e-pasts: sd@cesunovads.lv 

 

Tālruņi:

Cēsu pilsēta - 20263331,  28693228,  26357317

 

Priekuļi, Liepas un Mārsnēnu pagasts- 27830039 

 

Vaives, Veselavas pagasts - 25702064 

 

Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasts - 28004439 

 

Inešu, Vecpiebalgas, Kaives, Taurenes un Dzērbenes pagasts - 26109262 

 

Drabešu, Nītaures, Zaubes un Skujenes pagatsts- 29206234

 

Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasts - 25628452 

 

Līgatne - 25628452

Pakalpojuma saņemšana

 

Pamatojoties uz visiem iesniegtajiem dokumentiem un izvērtēšanas dokumentiem Sociālais dienests apseko personu dzīvesvietā, izvērtē personas vajadzības un pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu un apmaksu.

 

Pakalpojumu Cēsu novadā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

 

Sociālais darbinieks kopā ar pakalpojuma sniedzēju un klientu tiekas viņa dzīvesvietā un vienojas par pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums var tikt finansēts no Sociālā dienests budžeta līdzekļiem pilnā apmērā:

 • Trūcīgām personām;
 • personām līdz 18 gadu vecumam.

 

Maksu Sociālais dienests sedz daļēji, ja personai:

 • nav likumīgo apgādnieku un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru (izņemot nosacījumus par maksas pakalpojumu pilnā apmērā);
 • kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un to likumīgo apgādnieku vai uztura devēja ienākumi nav lielāki kā 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs (izņemot gadījumu, ja persona pēdējo piecu gadu laikā atsavinājusi savas īpašuma tiesības (noslēdzot dāvinājuma, pirkuma – pārdevuma vai citu līgumu vai vienošanos), saglabājot dzīvokļa tiesību attiecīgajā īpašumā, un personai tiek nodrošināta aprūpe no īpašuma tiesību uz attiecīgo īpašumu ieguvēja vai likumīgā apgādnieka puses).

 

Maksu par pakalpojumu pilnā apmērā sedz persona:

 • ja Dienestā ir saņemts iesniegums par maksas pakalpojuma piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus;
 • ja persona ir noslēgusi uztura līgumu, kur noteikts, ka aprūpi nodrošina vai tā var tikt nodrošināta no uztura ņēmēja vai tā likumīgo apgādnieku puses ( uz personu un tās uztura devēju nav attiecināms nosacījums par vidējiem ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā, kuri nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un to likumīgo apgādnieku vai uztura devēja ienākumi nav lielāki kā 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs);
 • ja persona pēdējo piecu gadu laikā atsavinājusi savas īpašuma tiesības (noslēdzot dāvinājuma, pirkuma – pārdevuma vai citu līgumu vai vienošanos), saglabājot dzīvokļa tiesību attiecīgajā īpašumā, un personai tiek nodrošināta aprūpe no īpašuma tiesību uz attiecīgo īpašumu ieguvēja vai likumīgā apgādnieka puses;
 •  ja personai ir nekustamais īpašums, kas var tikt izmantots ienākumu gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā vai kredītiestādēs vairāk kā 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī ja persona pēdējā gada laikā ir izsniegusi aizdevumus

Samaksa par pakalpojumu:

 • Daļējs klienta maksājums ir 7,50 euro mēnesī.
 • Pilnīgs klienta maksājums ir 7,50 euro stundā.

Saistītie pakalpojumi

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

 

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta

Saistošie noteikumi Nr.16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā" un grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā"

Dokumenti