Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aprūpe mājās

Dokumenti

Aprūpe mājā ir pakalpojums personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērnu invalīdu aprūpēt.

Pakalpojums ietver personīgo aprūpi mājās, mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē, “Drošības pogas” pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī, mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumu, kas ietver specializētu un aprīkotu transportu (silto ūdeni, dušu, veļasmašīnu), pēdu aprūpes pakalpojumu, friziera pakalpojumu, transporta pakalpojumu personas nogādāšanai ārstniecības iestādē, kā arī specializētā transporta pakalpojumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu persona vai viņa likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

 • Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu. Iesniegumu var sagatavot brīvā formā, norādot pieprasītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, ja iesniedzējs ir juridiska persona, adresi, kur nosūtāms lēmums. To paraksta pakalpojuma pieprasītājs. Pieprasījums formulējams iespējami precīzi.
 • Iesniegumu var iesniegt klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastu, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kā arī www.latvija.lv, autorizējoties ar bankas maksājumu karti.
 • Iztikas līdzekļu deklarāciju, ja tiek pieprasīts pakalpojuma izmaksas segt no pašvaldības budžeta. Ienākumus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz, ja pakalpojumu pilnībā finansē pats klients vai viņa apgādnieks;
 • Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
 • Psihiatra atzinumu.

Sociālā dienesta darbinieks apseko personu dzīvesvietā, izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Pakalpojuma saņemšana

 

Pamatojoties uz visiem iesniegtajiem dokumentiem un izvērtēšanas dokumentiem Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu un apmaksu.

 

Pakalpojumu Cēsu novadā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

 

Sociālais darbinieks kopā ar pakalpojuma sniedzēju un klientu tiekas viņa dzīvesvietā un vienojas par pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums var tikt finansēts no Sociālā dienests budžeta līdzekļiem pilnā apmērā:

 • Trūcīgai vienatnē dzīvojošai personai, kura nesaņem normatīvajos aktos noteikto pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, un, ja persona nav noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu, mantas atsavinājuma līgumu (t.sk., pirkuma, dāvinājuma vai uztura līgumu) ar trešo personu. 
 • Bērniem ar invaliditāti.

 

Maksu Sociālais dienests sedz daļēji, ja

 • persona nesaņem normatīvajos aktos noteikto pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana,
 • persona nav noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu, mantas atsavinājuma līgumu (t.sk., pirkuma, dāvinājuma vai uztura līgumu) ar trešo personu,
 • ir vienatnē dzīvojoša persona vai persona, kura dzīvo ģimenē, kurā
  • nav darbspējīgu personu,
  • ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru,
  • tās/to likumīgo apgādnieku ienākumi nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru pirmajai personai un vienu valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru katram nākamajam ģimenes loceklim.
 • pakalpojuma saņēmējs ir persona vai ģimene,
  • kurā nav darbspējīgu personu,
  • kuras/-u ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru,
  • kurai/-ām nav likumīgo apgādnieku.

Samaksa par pakalpojumu:

 • Daļējs klienta maksājums ir 7.50 euro mēnesī.
 • Pilnīgs klienta maksājums ir 6.00 euro stundā.

Saistītie pakalpojumi

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

 

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta

 

Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumi