Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna uzņemšana speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 
Cēsu novadā speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs uzņem bērnus ar somatiskām saslimšanām, ar redzes traucējumiem, valodas traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai bērns tiktu uzņemts speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) vecāku iesniegums par bērna uzņemšanu speciālajā izglītības iestādē;
2) bērna dzimšanas apliecības kopija;
3) bērna invalīda apliecības kopija (ja ir);
4) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
5) bērna veselības karte;
6) medicīniskā karte (forma F 026/u) un citi veselības stāvokli raksturojoši dokumenti (izraksti no medicīnas iestādēm).

Bērnus medicīniski pedagoģiskajai komisijai var pieteikt Bērzaines pamatskolā - attīstības centrā pa tālruni - 29437973 vai zvanot uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju Rīgā, pa tālruni 67212227 vai 67212228.

Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs
Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 64125638, 64125233
Fakss: 4125638
ci_ac@skolas.cesis.lv
http://www.csip.lv/lv/

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi
Vispārējās izglītības likums
 

 

 

Dokumenti