Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzimšanas reģistrācija

Par bērna piedzimšanu mēneša laikā ir jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu pirmkārt ir bērna tēvam un mātei. Bērna vecāki var rakstveidā pilnvarot arī citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, jaundzimušā reģistrāciju var veikt viens no vecākiem.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Paziņojot par bērna piedzimšanu, Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un dzimšanas reģistrācijai nepieciešamās ziņas, kuras tiek ierakstītas dzimšanas reģistrā. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, dzimšanas reģistrā ziņās par vecākiem ieraksta abus vecākus, ja bērna tēvs ir laulībā ar bērna māti vai ja paternitāte atzīta, iesniedzot noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegumu līdz bērna piedzimšanai vai līdz dzimšanas fakta reģistrācijai.

 

Reģistrējot bērna dzimšanu, kas piedzimis pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai laulības atzīšanas par neesošu, par bērna tēvu ieraksta mātes bijušo vīru, ja no brīža, kad miris tēvs, šķirta vai atzīta par neesošu laulība, nav pagājušas vairāk kā 306 dienas. Ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.

 

Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

 

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.

 

Pēc reģistrācijas, dzimšanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par bērna piedzimšanu, un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Reģistra aktu ierakstus apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu. Pēc dzimšanas reģistrācijas paziņotājs saņem bērna dzimšanas apliecību.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs

Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00


Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Līgatnes pagastā - Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads

Nepieciešamie dokumenti
  • jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība (oriģināls), kas apliecina dzimšanas faktu;
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

Pakalpojuma saņemšana

Dzimšanu reģistrē un bērna dzimšanas apliecību izsniedz paziņotāja klātbūtnē paziņojuma saņemšanas dienā.

Maksa par pakalpojumu

Dzimtsarakstu nodaļa dzimšanas reģistrāciju veic bez maksas un nekavējoties, tiklīdz iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

Saistītie pakalpojumi

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

 

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Normatīvie akti

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

MK 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”