Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Dokumenti


Ja radusies nepieciešamība nocirst ārpus meža augošu koku, piemēram, teritorijas labiekārtošanas, apstādījumu uzturēšanas dēļ, jāvēršas Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisijā.

 

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Lai saņemtu koku ciršanas atļauju:

  • Zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs iesniedz iesniegumu Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisijai;
  • Iesniegumu var iesniegt elektroniski epakalpojumi.cesis.lv vai rakstiski (iesnieguma veidlapu iespējams lejupielādēt ŠEIT), nododot klātienē Cēsu novada pašvaldībā vai parakstot ar elektronisko parakstu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu, komisija nodrošina koku apskati dabā, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību, ja tāda ir nepieciešama.

 

Pieņemot lēmumu par koku ciršanu, tiek ņemti vērā dažādi aspekti, tai skaitā atbilstība dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainaviskais un ekoloģiskais nozīmīgums, kā arī koku nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

 

Pilsētas un ciema administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot augļu kokus; kokus, kuru celmu caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem; avārijas situācijā esošs koks (iepriekš sazināties ar komisiju) un citus kokus, kas minēti Ministra kabineta noteikumos Nr.309 5.punktā.

 

Cēsu novada Kokaugu aizsardzības komisija lēmumu nosūta zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam atbilstoši iesniegumā norādītajai kontaktinformācijai.

Cēsu novada pašvaldības Ainavu arhitekte Ieva Zicmane

Raunas iela 4,

Tālrunis: 22451271

ieva.zicmane@cesunovads.lv

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

Maksa par pakalpojumu

Pirms atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, izcērtot kokus pilsētas vai ciema teritorijā. 

 

Normatīvie akti

 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža

MK noteikumi Nr.309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža