Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ielu tirdzniecības atļaujas

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšanas veids 

 • Klātienē kādā no Cēsu novada apvienības pārvaldēm;
 • Cēsu novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs;
 • e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu;
 • e-pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšana ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

Lai saņemtu ielu tirdzniecības dalībnieka vai ielu tirdzniecības organizatora atļauju tirdzniecības vietās, juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, jāiesniedz:

 • Iesniegums
 • Speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju;
 • Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmuma dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai reģistrētu kvīšu esamību;
 • Rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma, kurā paredzēta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Pašvaldība;
 • Tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma skici (tikai Valsts aizsargātu kultūras pieminekļu un to aizsargzonu teritorijās). Valsts aizsargātu kultūras pieminekļu un to aizsargzonu teritorijās izvietojamo tirdzniecības vietu vizuālo risinājumu izvērtē Cēsu novada Būvvalde;
 • Ja tirdzniecība paredzēta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, jānorāda kustības maršruts, norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas un laikus, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

Pakalpojuma pieprasīšana ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai

Lai saņemtu ielu tirdzniecības organizatora atļauju tirdzniecības vietās, juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, jāiesniedz

 • Iesniegums
 • Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi un tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits.
 • Rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma, kurā paredzēta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Pašvaldība.
 • Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde
 • Tirdzniecības vietas aprakstu (aprīkojums, izmēri u.tml.);
 • Tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā risinājuma skici (tikai Valsts aizsargātu kultūras pieminekļu un to aizsargzonu teritorijās).

Pašvaldības administratīvajā teritorijā apstiprinātās publiskās ielu tirdzniecības vietas un tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas skatīt ŠEIT

 

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā".

 

Ja tirdzniecības dalībnieks veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad Pašvaldības nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

 

Nodevas atvieglojums 50 % apmērā tiek piemērots juridiskām personām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā. 


No Pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību tiek atbrīvotas šādas personas:

 • Cēsu novadā dzīvesvietu deklarējuši pensionāri;
 • Cēsu novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kurām piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās personas statuss vai kuras ir no mājsaimniecības ar trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;
 • Cēsu novadā dzīvesvietu deklarējušas personas ar I vai II, vai III grupas invaliditāti un personas (ģimene), kura audzina bērnu ar invaliditāti;
 • Cēsu novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība;
 • Pašvaldības vai Pašvaldības iestāžu organizēto publisko pasākumu sadarbības partneri;
 • Personas, kurām ar pašvaldību noslēgti zemes nomas līgumi par stacionāras vai īslaicīgas tirdzniecības vietas izvietošanu;
 • Personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot, ja tirdzniecība notiek Pašvaldības organizētu publisku pasākumu laikā;
 • Pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma nomnieks, ja tas ir pasākuma vai tirdzniecības organizators;
 • Persona, kura nodarbojas ar sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vietā, kas tiek iekārtota ar piesaisti pastāvīgajai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai;
 • Komersants, kas veicis valsts nodevas samaksu, saņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai alus mazumtirdzniecībai pastāvīgajā tirdzniecības vietā, tai skaitā alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē (ar vai bez piesaistes pastāvīgai tirdzniecības vietā) - kā speciālās atļaujas (licences) sastāvdaļu;
 • Skolēnu mācību uzņēmumi.

Gadījumus, kuros nodeva netiek piemērota, skatīt saistošajos noteikumos.

Konsultācija ar speciālistu
Sabīne Metāla 

Tālrunis: 25723833

sabine.metala@cesunovads.lv

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis,  LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

Pakalpojuma saņemšana


Ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas sagatavošanas termiņš pēc iesnieguma saņemšanas: piecas darba dienas.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

 • Klātienē kādā no Cēsu novada apvienības pārvaldēm;
 • Cēsu novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs;
 • e-pasts (parakstīts ar elektronisku parakstu).

Normatīvie akti

 

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā

 

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”