Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Laulības reģistrācija

Dokumenti


Ja personas vēlas doties laulībā, jāiesniedz iesniegums klātienē dzimtsarakstu nodaļā vai elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Arī tad, ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, vispirms jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā, kur tiks izsniegta izziņa par nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz:

  • Iesniegums. To var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs;
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
  • Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
  • Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā.

 

Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas un izvēlētās laulību reģistrācijas vietas.

 

NB! Iesniegumu iesniedz arī tad, ja laulība tiks reģistrēta baznīcā.

 

Ārzemēs dzīvojoši Latvijas pilsoņi un nepilsoņi izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi var saņemt Latvijas pārstāvniecībā valstī, kurā uzturas. Par laulības noslēgšanas datumu vienojas ar Dzimtsarakstu nodaļu telefoniski vai elektroniski.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs
Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

Pakalpojuma saņemšana

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt šo termiņu.

 

Laulību reģistrē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 

Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vietā, kas atrodas Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

 

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju, ja personas to vēlas.

 

Laulību reģistra aktu datorizdruku paraksta abi laulātie, liecinieki un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona.

 

Pēc laulību reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

Maksa par pakalpojumu

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju 14,00 EUR

 

Maksa par Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļas nodrošinātu svinīgu ceremoniju:

  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas lielajā zālē - 60,16 EUR
  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas lielajā zālē Cēsu novada iedzīvotājiem (vismaz viens no pieteicējiem deklarēts Cēsu novadā) - 30,08 EUR
  • Svinīgi lietišķa laulības reģistrācija Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē, Cēsu novada apvienību pārvaldēs vai Taurenes kultūras namā liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu klātbūtnē (atbrīvoti 1.,2. grupas invalīdi un maznodrošinātās personas) - 20,30 EUR
  • Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas telpām -  150 EUR.

Saistītie pakalpojumi

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Normatīvie akti

 

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

 

MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

 

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"