Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts audžuģimenei un aizbildnim

Cēsu novadā audžuģimenes var saņemt šādu atbalstu:

 • Ikmēneša pabalstu bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei:
  • bērnam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 215 euro mēnesī;
  • no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 euro mēneši.
 • Vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu audžuģimenē: 20% no valstī noteiktās minimālās darba algas.
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu - 30 euro bērnam.
 • Atbalstu un pašpalīdzības grupas pakalpojumu.
 • Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Cēsu novadā aizbildnis var saņemt šādu atbalstu:

 • Vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu audžuģimenē: 20% no valstī noteiktās minimālās darba algas.
 • Pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu: 400 euro gadā.
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu - 30 euro bērnam.
 • Atbalstu un pašpalīdzības grupas pakalpojumu.
 • Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Vienreizēju pabalstu, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni, kā arī pabalstu bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā pēc līguma noslēgšanas ar audžuģimeni/aizbildni.

 

Iesniegums Sociālajam dienestam jāsniedz, lai saņemtu atbalstu:

- mācību piederumu iegādei;

- ēdināšanas maksas atvieglojumiem (ja bērns mācās citas pašvaldības vai valsts izglītības iestādē);

- atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojumam.

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pabalsta saņemšanai.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@cesunovads.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Nekustamā īpašuma atvieglojumi.

Atvieglojumi profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas apguvei.

Normatīvie akti

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem.