Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Vārda un/vai uzvārda maiņa

 

Vārdu un uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas (šajā gadījumā vārdu vai/un  uzvārdu var mainīt arī persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).

Dzimtsarakstu nodaļā personīgi jāiesniedz:

 • Iesniegums;
 • Izraksti no civilstāvokļa aktu reģistriem un Sodu reģistra;
 • Jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti;
 • Jāizniedz fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm);
 • Ja vārdu, uzvārdu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesis.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene Vaives pagasts, Cēsu novads) – darba dienās pēc iepriekšēja saskaņojuma telefoniski vai elektroniski ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.

 

Tautības maiņa

 

Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, un kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.


Dzimtsarakstu nodaļā personīgi jāiesniedz:

 • Iesniegums;
 • Jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti;
 • Tautības maiņas gadījumā – jāiesniedz tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.
 • Ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.
 • Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas mainīt tautības ierakstu uz “lībietis (līvs)” un etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
 • Izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja tautības ierakstu maina uz “latvietis”.

Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. 

 

 

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Lēmumu par atļauju veikt vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.

 

Lēmumu saņem pa pastu. Vārda, uzvārda maiņas gadījumā ar šo lēmumu 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā mainīt pasi un/vai personas apliecību.

 

Maksa par pakalpojumu

Valsts nodeva 71,14 EUR

 

Valsts nodeva nav jāmaksā:

 • ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 • ja persona pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.
 
 
Saistītie pakalpojumi

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Normatīvie akti