Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem nav iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir pienākums reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas pašvaldības reģistrā (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes). Pieslēgumu veidošana centralizētiem kanalizācijas tīkliem mazina vides piesārņojuma risku blīvi apdzīvotās teritorijās, kā arī noņem iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanas slogu.

Cēsu novada pašvaldība turpina pieņemt reģistrācijas apliecinājumus no decentralizēto kanalizācijas sistēmu (septiķu, bioloģisko attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu krājtvertņu),  īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ciema vai pilsētas teritorijā.

Saistošie noteikumi

Vienotu kārtību, kādā veidā tiek veikta decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrole un uzraudzība novadā, kā arī sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nosaka Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 15 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Cēsu novada pilsētās un ciemos”, kas izstrādāti, pamatojoties uz  Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Lai reģistrētu savu decentralizētās kanalizācijas sistēmu pašvaldības reģistrā, īpašniekam jāaizpilda iesniegums (reģistrācijas apliecinājums), kas elektroniski pieejams ŠEIT, un jāiesniedz:

  • elektroniski sūtot uz e-pastu dome@cesunovads.lv (parakstītu ar eParakstu vai skenētu dokumentu);
  • klātienē vai ar pasta starpniecību kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem;
  • jautājumu gadījumā par sistēmu reģistrēšanu iedzīvotāji var vērsties pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē vai kādā no apvienību pārvaldēm.

Īpašnieka atbildība

Pēc reģistrēšanas īpašniekam ir pienākums nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanu – uzkrāto notekūdeņu izvešanu, attiecīgo iekārtu apkopi.

Rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (bioloģisko attīrīšanas iekārtu), kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī īpašniekiem ir pienākums reizi gadā līdz 1. martam iesniegt Cēsu novada pašvaldībā (vai apvienības pārvaldē) rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli.

Jāņem vērā, ka decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Cēsu novadā ir tiesīgs sniegt tikai asenizators, kas ir reģistrējies Cēsu novada pašvaldībā. Asenizatoru reģistrs ŠEIT.

Atgādinām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu nereģistrēšana –  likumdošanas prasību nepildīšana, uzskatāma par administratīvu pārkāpumu. Par noteikumu prasību neievērošanu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods, kas fiziskām personām ir līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām (skaidrojums: naudas soda vienība = 5 euro).

Plašāku informāciju par kanalizācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju var iegūt ŠEIT.

 

Saistošie noteikumi Nr. 15 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Cēsu novada pilsētās un ciemos”.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas IESNIEGUMS.