Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.

Pakalpojuma saņemšana 

Lai saņemtu atļauju, pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs, vai elektroniski, sūtot uz e-patsu: dome@cesunovads.lv, iesniedz iesniegumu, ietverot šādu informāciju:

 • iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
 • iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).

Iesniegumam pievieno:

 • derīgo izrakteņu atradnes pasi;
 • dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
 • dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
 • ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
 • ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
 • ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
 • ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.

Cēsu novada Vides un

klimata neitralitātes nodaļa

Raunas iela 8, Cēsis,

Cēsu novads, LV-4101
 

Inta Ādamsone (Nodaļas vadītāja)
tālrunis: 29478660
e-pasts:
inta.adamsone@cesis.lv

Pakalpojuma saņemšana

 

Atļauju par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi iespējams saņemt klātienē vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz personas e-Adresi vai e-pastu.

Pakalpojuma apmaksa
 

Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 EUR.

 

Maksājuma rekvizīti:


Saņēmējs: Cēsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000031048

Norēķinu konti: 

 • LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
 • LV36 HABA 0001 4020 3883 7
 • LV60 PARX 0002 6785 6001 7
 • LV73 RIKO 0002 0131 0575 1

Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma veikšanas un maksājuma uzdevuma uzrādīšanas.

Normatīvie akti

 

 

Dokumenti