Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Audžuģimene

Dokumenti

Lai iegūtu audžuģimenes statusu un uzņemtu bērnu audžuģimenē, jāvēršas Bāriņtiesā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Audžuģimenes statusa saņemšanai persona vai laulātie, uzrādot personu apliecinošus dokumentus (pases vai ID kartes), iesniedz Bāriņtiesā iesniegumu.


Iesniegumu Bāriņtiesā var iesūtīt arī pa pastu vai elektroniski uz norādīto e-pastu, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi). Šajos gadījumos pēc iesnieguma saņemšanas Bāriņtiesas darbinieki sazināsies ar iesniedzēju un aicinās ierasties uz pārrunām.

Persona vai laulātie ierodas uz pārrunām pie Bāriņtiesas atbildīgā darbinieka, saņem informāciju par Bāriņtiesas darbībām, nodrošinot pakalpojumu, un iesniedz:

  • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli;
  • narkologa atzinumu;
  • psihiatra atzinumu;
  • kā arī sniedz ziņas par savu dzīvesveidu, materiālo stāvokli un sodāmībām.


Bāriņtiesa saņemto informāciju izvērtē un:

  • pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus;
  • izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;
  • noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
  • sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu (ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus);
  • pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);
  • nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.


Audžuģimenes statusu var piešķirt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir ar attiecīgiem dokumentiem apliecinātas tiesības uzturēties Latvijas teritorijā ne mazāk kā divus gadus pēc iesnieguma iesniegšanas.


Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

 

Cēsu novada bāriņtiesa

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 68413622

E-pasts: barintiesa@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās no 14.00 - 18.00
Ceturtdienās no 9.00 - 12.00

Pakalpojuma saņemšana

 

Bāriņtiesa desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesas sēdē izsniedz laulātajiem (personai) rakstiski motivētu lēmumu par laulāto (personas)  atzīšanu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai vai neatzīšanu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Laulātie (persona) apgūst audžuģimenes apmācības programmu, kuru nodrošina Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pēc kursu sekmīgas  apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi.

Mēneša laikā pēc mācību programmas apguves, piesaistot speciālistus, Bāriņtiesa veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.

Bāriņtiesa desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesas sēdē izsniedz laulātajiem (personai) rakstiski motivētu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Adopcija

Bērna aizgādības tiesības