Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Miršanas reģistrācija

Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, klātienē jāpaziņo jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļa miršanas faktu reģistrē miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma pieprasīšana

Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c.

 

Jāiesniedz:

  • Jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni.
  • Ja ir pieejami, jāiesniedz mirušā personu apliecinoši dokumenti.
  • Ja miršanas faktu konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas nolēmuma noraksts.
  • Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs

Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00


Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene Vaives pagasts, Cēsu novads) – darba dienās pēc iepriekšēja saskaņojuma telefoniski vai elektroniski ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc miršanas reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Apbedīšana Cēsu novada kapsētās

 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Izziņas izsniegšana par apbedījumu pašvaldības kapsētā

Normatīvie akti

 

Civilstāvokļa aktu likums

 

Civillikums

 

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums