Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Ja laulība notikusi baznīcā, garīdznieks par to 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot rakstisku paziņojumu klātienē vai atsūtot pa pastu. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

 

Šādu paziņojumu var iesniegt garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt.

 

Pēc garīdznieka paziņojuma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļa laulību reģistrē vienotajā civilstāvokļu aktu reģistrācijas sistēmā.

 

NB! Lai slēgtu laulību baznīcā, dzimtsarakstu nodaļā tāpat jāiesniedz iesniegums par laulības reģistrāciju un jāsamaksā valsts nodeva 14,00 EUR. Par baznīcā slēgtas laulības ierakstīšanu laulību reģistrā papildu maksas nav.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs

Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00


Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Līgatnes pagastā - Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads

 

Maksa par pakalpojumu

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju 14,00 EUR

 

Saistītie pakalpojumi

Laulības reģistrācija

 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

Normatīvie akti

 

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

 

MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"