Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam

Dokumenti

Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesīgas saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” noteiktās personas.

Pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu daļējai segšanai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, jāvēršas Sociālajā dienestā.

Pakalpojuma pieprasīšana 

 

Lai pieteiktos pabalstam, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • Pilngadību sasniegušā bāreņa iesniegums;
  • Dzīvokļa īres vai apakšīres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (ja ziņas nav Sociālā dienesta rīcībā).

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

 

Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs mājoklī, par kuru pieprasa pabalstu, nedzīvo vai īrē sociālo dzīvokli vai citu pašvaldības dzīvojamo telpu un saņem dzīvokļa pabalstu.

 

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību mājokļa pabalsta saņemšanai. Lēmumu par mājokļa pabalstu  Sociālais dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas (ja ziņas nav Sociālā dienesta rīcībā) uz 6 mēnešiem ar tā mēneša 1.datumu, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

 

Beidzoties piešķirtā pabalsta izmaksas periodam, bārenim ir tiesības dzīvokļa pabalstu pieprasīt atkārtoti. Dienests katru mēnesi 10 darbdienu laikā no rēķina par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem kopiju saņemšanas dienas ieskaita pabalstu bāreņa norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27860024
sd@cesunovads.lv 
 

Pakalpojuma saņemšana

Mājokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums:

  • Katru mēnesi līdz 25.datumam iesniegt attiecīgā mēneša rēķina vai rēķinu par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem kopijas;
  • Nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta.

 

Dienests 10 darbdienu laikā no rēķina par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem kopiju saņemšanas dienas ieskaita pabalstu bāreņa norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī, mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei – reizi kalendāra gadā.

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem"