Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts aizgādnim

Pabalstu aizgādnim ir tiesības saņemt personām, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un ja aizgādnībā esošā persona nav ievietota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgāk kā mēnesi neatrodas ārstniecības iestādē. Pabalsta apmērs ir 30,00 euro mēnesī par katru aizgādnībā esošu personu.

Pabalsta pieprasīšana un saņemšana

Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts ir ikmēneša, ko līdz mēneša 10. datumam izmaksā par iepriekšējo mēnesi. 

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Aizgādņa pienākums:

Aizgādnim, kuram piešķirts atbalsts, ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja aizgādnībā esošā persona:

  • ievietota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • ilgāk kā mēnesi atrodas ārstniecības iestādē;
  • atgriezusies dzīvesvietā no sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijas, vai ārstniecības iestādes;
  • vai aizgādnis mainījis deklarēto dzīvesvietu ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas;
  • ir mirusi.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27313429
sd@cesunovads.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem