Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļa pabalsts ģimenei

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina pamatojoties uz 17.12.2020. MK noteikumiem  Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". 

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli  apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā. 

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu mājokļa pabalstu persona Sociālajā dienestā iesniedz:

  • Iesniegumu
  • Dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistīto tekošā vai iepriekšējā mēneša izdevumus (komunālo maksājumu rēķini, veikto maksājumu kvīts, kurināmā iegādes kvīts u.c.) 
  • Mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgums) 
  • Mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumus apliecinošus dokumentus  par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem (konta pārskatus, darba devēja izziņas par darba samaksu u.c.) 
  • Citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu. 

Iesniegumu un tā pielikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt:

 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); 
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; 
  • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju. 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu: 

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur 

Pmaj – pabalsta apmērs; 

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai; 

K- ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot 17.12.2020. MK noteikumu  Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu); 

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru). 

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27860024
sd@cesunovads.lv

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Sociālais dienests mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

MK noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"

 

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā

 

Dokumenti