Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aizgādnība

 
Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.
 

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, Bāriņtiesai iesniedz:

 

1)iesniegumu ar motivētu lūgumu iecelt aizgādni konkrētai personai ar rīcībspējas ierobežojumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru;

2) dokumentus, kas nepieciešami Bāriņtiesai objektīva lēmuma pieņemšanai:

  • atzinumu par veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus;
  • psihiatra izziņu;
  • narkologa izziņu.

Papildus iesniegumam iesniedzami dokumenti vai citi pierādījumi, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu, piemēram, izziņa par nodarbinātību, ienākumiem u.c. dokumenti jāiesniedz pēc Bāriņtiesas pieprasījuma. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros pieprasa minētos dokumentus no attiecīgajiem speciālistiem vai arī iesnieguma iesniedzējs tos iesniedz Bāriņtiesā personīgi.

Iesūtot nepieciešamos dokumentus pa pastu vai e-pastu, Bāriņtiesas darbinieki pēc to saņemšanas,sazināsies ar iesniedzēju un aicinās ierasties uz pārrunām.

Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem.

Iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu -  pasi vai  ID karti), vai nosūtot pa e-pastu. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Cēsu novada bāriņtiesa

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 68413622

E-pasts: barintiesa@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās no 14.00 - 18.00
Ceturtdienās no 9.00 - 12.00

Pakalpojuma saņemšana

 

Līdz iesnieguma izskatīšanai Bāriņtiesas sēdē tiek organizēta:

  • tikšanās ar atbildīgo Bāriņtiesas speciālistu, kuras laikā tiek noskaidrota nepieciešamā informācija par lietas apstākļiem, iesniedzamajiem dokumentiem utt.;
  • dzīves apstākļu pārbaude, pārrunas ar ģimenes locekļiem, personu, kurai nepieciešama aizgādnība utt.


Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

Maksa par pakalpojumu

 

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 
Normatīvie akti