Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Paziņojums par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli. Izziņa par nodokļa parāda neesamību

Cēsu novada pašvaldība nosūta maksāšanas paziņojumu par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, kā arī izsniedz izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.

Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvalde par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.

Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Izziņas/ informatīvas vēstules saņemšanai personai klātienē, pa e-pastu vai pastu Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvaldes nodokļu administrācijā jāiesniedz iesniegums un šādi dokumenti: 

  • klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums;
  • izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  • portālā www.latvija.lv;
  • pa pastu – jānosūta notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona. 

Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli saņemšanai jāiesniedz īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).

 

Jāņem vērā, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos:

  • ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa,
  • ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības
  • ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu.

Cēsu novada pašvaldības Nodokļu administratores

Tālrunis: 64122586

nodokli@cesis.lv

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesis.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Vaives pagasta pārvalde

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Maksāšanas paziņojumu/izziņu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam: 

  • klātienē, 
  • e-pastā, 
  • pa pastu.

Saņemot maksāšanas paziņojumu/izziņu/ informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai - pilnvarojuma apliecinājums.

 

Atbilde (maksāšanas paziņojums-administratīvais akts) tiek sniegta viena mēneša laikā, bet, ja objektīvu apstākļu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam.

 

Uz iesniegumu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi
 
Normatīvie akti

Administratīvā procesa likums 

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

Likums „Par nodokļiem un nodevām”

Iesniegumu likums 

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām

Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā 

Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā