Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notariālo darbību veikšana bāriņtiesā

Cēsu novada Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, Bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61.panta otro daļu bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu var saņemt rīcībspējīga pilngadīga persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesa:

1. Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Cēsu novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz  8537,00 EUR;

2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Cēsu novadā);

3. Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4. Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;

5. Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;

6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9. Sagatavo dokumentu projektus.

Cēsu novada bāriņtiesa

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 68413622

barintiesa@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pēc pieraksta,  sazinoties ar pagastu atbildīgo bāriņtiesas locekli.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē, vienojoties ar pagastu atbildīgo bāriņtiesas locekli.

Maksa par pakalpojumu

Par darījuma akta projekta sagatavošanu –  11,38 EUR
Par darījuma apliecināšanu – 7,11 EUR
Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 EUR
Par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 EUR
Par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 EUR
Par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 EUR
Par paraksta apliecināšanu – 2,85 EUR
Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 EUR par katru lappusi
Par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 EUR par katru lappusi
Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 EUR par katru lappusi
Par paziņojuma izsniegšanu –  4,27 EUR
Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu –  4,27 EUR
Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu –  7,11 EUR
Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 EUR
Par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 EUR
Par cita veida dokumentu sastādīšanu –  4,27 EUR par katru lappusi.

Normatīvie akti

Bāriņtiesu likums
Civillikums
Zemesgrāmatu likums

 

 

 

Cēsu novada pagasti

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Dzērbenes pagasts

Inese Saliņa

22007612

inese.salina@cesunovads.lv

Taurenes pagasts

Inese Saliņa

22007612

inese.salina@cesunovads.lv

Kaives pagasts

Inese Saliņa

22007612

inese.salina@cesunovads.lv

Vecpiebalgas pagasts

Inese Saliņa

22007612

inese.salina@cesunovads.lv

Inešu pagasts

Inese Saliņa

22007612

 

inese.salina@cesunovads.lv

Jaunpiebalgas pagasts

Inese Saliņa 22007612 inese.salina@cesunovads.lv
Zosēnu pagasts Inese Saliņa 22007612 inese.salina@cesunovads.lv

Liepas pagasts

Linda Petroviča

Ingrīda Balode

26328678

27321279

linda.petrovica@cesunovads.lv

ingrida.balode@cesunovads.lv

Mārsnēnu pagasts

Linda Petroviča

Ingrīda Balode

26328678

27321279

linda.petrovica@cesunovads.lv

ingrida.balode@cesunovads.lv

Veselavas pagasts

Linda Petroviča

Ingrīda Balode

26328678

27321279

linda.petrovica@cesunovads.lv

ingrida.balode@cesunovads.lv

Priekuļu pagasts

Linda Petroviča

Ingrīda Balode

26328678

27321279

linda.petrovica@cesunovads.lv

ingrida.balode@cesunovads.lv

Vaives pagasts

Kristīne Pontāga

68413583

kristine.pontaga@cesunovads.lv

Līgatnes pagasts

Aiga Glaudiņa

26185194

aiga.glaudina@cesunovads.lv

Nītaures pagasts

Evija Cedriņa

20061569

evija.cedrina@cesunovads.lv

Zaubes pagasts

Evija Cedriņa

20061569

evija.cedrina@cesunovads.lv

Skujenes pagasts

Evija Cedriņa

20061569

evija.cedrina@cesunovads.lv

Amatas pagasts

Evija Cedriņa

20061569

evija.cedrina@cesunovads.lv

Drabešu pagasts

Evija Cedriņa

20061569

evija.cedrina@cesunovads.lv

Raiskuma pagasts

Helī Opincāne

22026520

heli.opincane@cesunovads.lv

Stalbes pagasts

Helī Opincāne

22026520

heli.opincane@cesunovads.lv

Straupes pagasts

Helī Opincāne

22026520

heli.opincane@cesunovads.lv