Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir naudas un mantiskais pabalsts vai naudas vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.
GMI sliekšņa apmērs mēnesī:
- 137,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
- 96,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai varētu saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai Cēsu Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums
  • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta oriģināls)
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem 3 kalendāra mēnešiem
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem 3 kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā vai izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem 3 kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā.

Iesniegumu un tā pielikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,

e-pasts: sd@cesunovads.lv 

Tālrunis: 64122908; 27313429

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

 

Administratīvā procesa likums 

 

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā.

Dokumenti