Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Asistenta pakalpojums

Dokumenti

Asistenta pakalpojums ārpus mājām tiek nodrošināts līdz 40 stundām nedēļā tiem, kuri invaliditātes dēļ nevar patstāvīgi nokļūt, piemēram, vietā, kur mācās, apmeklē amatiermākslas kolektīvus, saņem medicīnas pakalpojumus, nevar pārvietoties sabiedriskās vietās un būt saskarsmē ar citiem. Lai šo pakalpojumu saņemtu, jāvēršas Sociālajā dienestā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Asistenta pakalpojumu var saņemt:

 • bērni no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;
 • pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀKVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.

 

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

 • gan klienta, gan assistenta iesniegumu, kā arī asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanas veidlapu.
 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • VDEĀKVK atzinumu:
  • par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ka asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
  • par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam.
 • Institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums;
 • Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā).
 • Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
 • Dienas centra vai citas rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Iesniegumu var iesniegt klātienē Sociālajā dienestā, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski e-pastā, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu. Portālā www.latvija.lv iesniegumu var iesniegt, autorizējoties ar bankas maksājumu karti.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu, par ko 10 dienu laikā informē asistenta pakalpojuma pieprasītāju.

 

Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistentu un klientu vai ar tā likumisko pārstāvi.

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā