Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna aizgādības tiesības

Uz vecāka iesnieguma, bāriņtiesas iniciatīvas, augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata var tikt lemts par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākam. 

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai rosinātu bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākam, bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā deklarēta vecāka dzīvesvieta, jāiesniedz iesniegums vai citas institūcijas ziņojums personīgi bāriņtiesā vai pa e-pastu nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu.

Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes.

Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, rakstveidā informē viņu par:

  • pienākumu sadarboties ar savas dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām un personām, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē;
  • pienākumu maksāt par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu;
  • tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem palīdzības saņemšanas nosacījumiem.


Ja bērna aizgādības tiesību atņemšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu.

Ja gada laikā no aizgādības tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību sniegt prasību tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, izņemot gadījumus, kad aizgādības tiesības nav iespējams atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Sagatavojot lietu par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:

  • noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika atņemtas aizgādības tiesības;
  • pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aprūpē;
  • pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā.


Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.

Cēsu novada bāriņtiesa

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 68413622

E-pasts: barintiesa@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās no 14.00 - 18.00
Ceturtdienās no 9.00 - 12.00

Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Audžuģimene

Adopcija

Aizgādnība

Normatīvie akti