Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts bērniem bāreņiem

Dokumenti

 

Cēsu novada pašvaldība bāreņiem sniedz šādu atbalstu:

  • Naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128,06 euro (divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā). Izmaksā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada teritorijā.
  • Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 249,71 euro.
  • Pabalstu ikmēneša izdevumiem 64,03 euro (sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), izmaksā pēc pilngadības sasniegšanas, ja tiek turpinātas sekmīgi mācības.
  • Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
  • Brīvpusdienas līdz 24 gadu vecumam, ja  bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.
  • Pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu  15,00 euro apmērā (dāvanu kartes veidā).
  • Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  • Uztura naudu 25,00 euro apmērā, ja sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības iestādē dienas nodaļā.
  • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja nav nekādu iztikas līdzekļu un nestrādā vai nemācās. Ja mācās vai ir citi ienākumi, līdz 24 gadu vecumam pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp GMI un bāreņa ienākumiem.
  • Sociālā dienesta sociālo darbinieku konsultācijas, atbalstu, un psihologa palīdzību.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pēc dienesta pieprasījuma lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti (ja ziņas nav Sociālā dienesta rīcībā).


Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski:

 

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pabalsta saņemšanai.

 

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās