Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Dokumenti

 

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām – , jāvēršas Cēsu novada pašvaldībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktos saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, Cēsu novada pašvaldībai jāiesniedz:

  • iesniegums klātienē, pa pastu vai elektroniski parakstīts iesniegums epastā. Iesniegumu var iesniegt arī portālos epakalpojumi.cesis.lvE-adresē vai www.epakalpojumi.lv;
  • ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, jāiesniedz pilnvarojuma apliecinājums

Informāciju par atvieglojuma saņemšanu iespējams saņemt klātienē, telefoniski, kā arī elektroniski.

 

NB! Iesniegums katru gadu jāraksta un jāiesniedz no jauna!

 

Ja NĪ īpašniekam ir tiesības saņemt atvieglojumus gan uz likuma, gan Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu pamata, tad tos piešķir pēc viena, īpašniekam vislabvēlīgākā nosacījuma, tas ir, ja pašvaldības noteiktais atvieglojumu apmērs ir lielāks nekā likumā noteiktais, tad tiks piemēroti pašvaldības nosacījumi.

 

Nodokļa atvieglojumus nevar saņemt, ja:

• nodokļa maksātājam ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu vai nomas maksas par pašvaldības īpašumu parādi (tas neattiecas uz personām, kam piešķirts maznodrošinātā statuss); 

• Lauku atbalsta dienests pašvaldībai sniedzis informāciju, ka nodokļu maksātājam piederošā zeme ir uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

 

Cēsu novada pašvaldības Nodokļu administratores

Tālrunis: 68413530 (Vaives, Zosēnu pagasti un Cēsu pilsēta); 68417047 (Stalbes, Straupes pagasti un Cēsu pilsēta); 64107873 (Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Vecpiebalgas, Veselavas pagasti); 29350419 (Amatas, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Nītaures, Raiskuma un Taurenes pagasti); 64174668 (Drabešu, Līgatnes, Skujenes, Zaubes pagasti un Līgatnes pilsēta)

nodokli@cesunovads.lv

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

Pakalpojuma saņemšana

Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu ievērot nav iespējams, to var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.

 

Lēmumu var saņemt klātienē, e-pastā - elektroniski parakstītu atbildi, kā arī pa pastu.

 

Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts iesniegums. Ja iesniegums pašvaldībā saņemts no 1.janvāra līdz 31.martam, atvieglojumi tiek piešķirti par visu tekošo taksācijas gadu. Ja iesniegums pašvaldībā saņemts pēc 31.martam, atvieglojumus piešķir no nākamā mēneša pēc iesnieguma reģistrēšanas, ja saistošajos noteikumos nav norādīts citādāk.

Saistītie pakalpojumi

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu un nodevu jautājumos

Paziņojums par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli. Izziņa par nodokļa parāda neesamību

 

Normatīvie akti

Administratīvā procesa likums

Iesniegumu likums

Par nekustamā īpašuma nodokli

Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā