Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir naudas un mantiskais pabalsts vai naudas vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai varētu saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai Cēsu Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta oriģināls);
  • izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

GMI sliekšņa apmērs mēnesī:

  • 109,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
  • 76,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
sd@cesunovads.lv 

Pakalpojuma saņemšana

Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Administratīvā procesa likums