Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Dokumenti

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir naudas un mantiskais pabalsts vai naudas vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai varētu saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai Cēsu Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta oriģināls);
  • izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

GMI līmeņa apmērs mēnesī:

  • vienai personai – 53,00 EUR mēnesī;
  • vientuļam, vienatnē dzīvojošai personai ar 1. grupas invaliditāti un vientuļam, vienatnē dzīvojošam pensijas vecuma pensionāram GMI apmērs ir 110,00 EUR mēnesī.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Pakalpojuma saņemšana

Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu

 

Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību

 

Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni

 

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā

 

Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā