Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir naudas un mantiskais pabalsts vai naudas vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.
GMI sliekšņa apmērs mēnesī:
- 109,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
- 76,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai varētu saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai Cēsu Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta oriģināls);
  • izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

Iesniegumu un tā pielikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, e-pasts: sd@cesunovads.lv 

 

Tālruņi:

Cēsis - 64122908, 27313429, 27860024

 

Amatas, Drabešu pagasts - 28622670

 

Inešu, Kaives, Taurenes, Dzērbenes pagasts - 25603002

 

Jaunpiebalgas, Zosēnu un Vecpiebalgas pagasts - 25451020

 

Liepas pagasts - 64107306

 

Priekuļu, Mārsnēnu, Vaives un Veselavas pagasts - 25684584

 

Līgatne, Priekuļi -25771271

 

Nītaures, Zaubes un Skujenes pagasts - 28684540

 

Straupes, Stalbes un Raiskuma pagasts - 29331426

 

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Administratīvā procesa likums