Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana 

Lai saņemtu ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju darbībai ielu tirdzniecības vietās un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, jāiesniedz

 • Iesniegums
 • Saskaņojums ar Cēsu novada Būvvaldi par tirdzniecības vietas dizaina risinājumu. Lai saskaņotu tirdzniecības vietas iekārtojumu, būvvaldei iesniedz projekta dokumentācija, kuras sastāvā iekļauj:
  • vietas fotofiksāciju;
  • objekta novietni situācijas plānā M 1:500;
  • tirdzniecības vietas dizainu (projekts vai fotofiksācija).

Saskaņojums jāiesniedz tikai tad, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēja īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām.

Izņēmuma gadījumi:

 • tirdzniecība tiek veikta tikai no autotransporta,
 • tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota
 • tirdzniecības vieta iepriekš saskaņota Cēsu novada Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā.
 • rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju;
 • ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi un tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits;
 • tirdzniecības dalībnieku, kas ir savu saimniecisko darbību nereģistrējušas fiziskas personas, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību, vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesis.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Konsultācijām:

Cēsu novada Būvvalde

Tālrunis: 64123642

irena.suipe@cesis.lv

 

Finanšu pārvaldes

Nodokļu administratores

Tālrunis: 64122586

nodokli@cesis.lv
 

Pakalpojuma saņemšana

 

NB! Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas.

 

Ja iesniedzējs iesniedzis pilnu informāciju un visus nepieciešamos dokumentus, piecu darba dienu laikā izsniedz tirdzniecības atļauju uz pagaidu laiku, nosakot tās derīguma termiņu ne ilgāku kā 10 dienas līdz tirdzniecības pases noformēšanai.

 

Tirdzniecības pasi noformē pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas. Tās saņemšanai jāiesniedz iekārtotās tirdzniecības vietas fotofiksācija.

Pēc tirdzniecības pases noformēšanas minētā atļauja tiek pagarināta atbilstoši saskaņotajam darbības laikam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

 

Ja atļaujas saņemšanai tirdzniecības vietas pase nav nepieciešama, piecu darba dienu laikā izsniedz atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

Maksa par pakalpojumu

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā".

Normatīvie akti

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā

 

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā