Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietas saskaņošana

Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.
 

Pakalpojuma pieprasīšana 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:
  • komersanta nosaukums, juridiskā adrese un kontaktpersonas tālruņa numurs;
  • komercdarbības veikšanas vieta (adrese), termiņš un darbalaiks;
 • komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
 • ar Cēsu novada Būvvaldi saskaņots Novietnes piesaistes skiču projekts, kura sastāvā jābūt:
  • vietas fotofiksācijai;
  • objekta novietnes situācijas plānam ar nepieciešamo inženiertīklu pievadu un to pieslēguma vietu piesaisti M 1: 100, M 1: 200 vai M 1:500;
  • mazumtirdzniecības vietas vizualizācijai (jāiesniedz tikai tajā gadījumā, ja tirdzniecību ir plānots veikt ilgāk par divām dienām un, ja mazumtirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēja īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts mazumtirdzniecības vietas Aprīkojums, kā arī mazumtirdzniecība tiek veikta ar vai no speciālām Iekārtām),
  • paskaidrojuma rakstam.

Pakalpojumu var pieprasīt komersants, kam jau ir izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai.

 

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu, ja iesniegums elektroniski parakstīts.

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu.

 

Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.

 

Pēc saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanas, jāvēršas Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldē, atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanai.

 

Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt vai atcelt saskaņojumu, ja:

 • komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
 • komersants saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;
 • alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
 • pašvaldība ir tiesīga atcelt saskaņojumu arī tad, ja izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņojumā norādītajā vietā.

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai nedod tiesības veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību bez atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, kas izsniegta uz saskaņojumā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādīto tirdzniecības vietu.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

 
Normatīvie akti 
Alkoholisko dzērienu aprites likums 

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā