Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Dokumenti

Pašvaldības sociālajā dienestā iespējams iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai varētu izvērtēt, vai ģimenes ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, Cēsu Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 • aizpildīta veidlapa sociālās palīdzības saņemšanai;
 • personu apliecinoša dokuments (tikai jāuzrāda dokumenta oriģināls);
 • darba algas izziņa vai izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • visu mājsaimniecības locekļu atvērto kontu (bankas vai Latvijas pasta) pārskati par pēdējiem trīs mēnešiem.

Pieteikums trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izvērtēšanai var iesniegt arī elektroniski epakalpojumi.cesis.lv.

Dienests trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka izvērtējot:
• personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju un tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem;
• pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju;
• fizisko un juridisko personu rīcība esošo informāciju;
• dzīvesvietas apsekošanas faktiem.

Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas apseko personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. Ģimenei (personai) pirmo reizi pieprasot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk - vismaz 1 reizi gadā.

Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvieta var tikt veikta, sociālā darba speciālistam vienojoties ar ģimeni (personu) par apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.

Ģimenes (personas) atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu atteikumam piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Pakalpojuma saņemšana

 

Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests izvērtē un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz 6 mēnešiem.

Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz noteikto līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku - 1 mēnesis. Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam Sociālais dienests izsniedz izziņu.

 

Sociālās garantijas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm:

 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā);
 • Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai (tikai trūcīgām ģimenēm (personām)
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu

Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā