Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts audžuģimenei

Dokumenti

Cēsu novadā audžuģimenes var saņemt šādu atbalstu:

  • Ikmēneša pabalstu bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
    • 70 % apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
    • 60 % apmērā bērniem no 4 - 14 gadu vecumam;
    • 80 % apmērā bērniem no 15 - 18 gadu vecumam  un bērniem ar invaliditāti.

• Vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu audžuģimenē, līdz 110,00 euro, ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru
• Brīvpusdienas skolā
• Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā
• Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  15,00 euro apmērā (dāvanu karšu veidā)
• Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojumu
• Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pēc dienesta pieprasījuma lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti (ja ziņas nav Sociālā dienesta rīcībā).

 

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski:

  • epakalpojumi.cesis.lv
  • nosūtot pa pastu vai uz e-pastu, ja iesniegums parakstīts elektroniski,
  • izmantojot portālu www.latvija.lv.

 

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pabalsta saņemšanai.

 

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

 

 

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem