Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada bāriņtiesas loceklis

Cēsu novada pašvaldība
izsludina atklātu konkursu uz
Cēsu novada bāriņtiesas locekļa amatu
(darbs uz nenoteiktu laiku, 2 amata vieta)

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ar nevainojumu reputāciju;
 • sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas, emocionālās noturības un sadarbības prasmes;
 • iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kuram ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

Priekšroka pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un ieguvuši B kategorijas auto vadītāja apliecību.

Bāriņtiesas locekļa galvenie amata pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus, sūdzības un veicot faktu pārbaudes;
 • veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumus;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • uzturēt un strādāt ar Bāriņtiesas darbam nepieciešamajām datubāzēm, sistēmām un reģistriem;
 • veikt citus Bāriņtiesu likumā minētus pienākumus.

*Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu profesionālās spējas, intereses un personas profilu, piedāvās pastiprināti apgūt un profesionāli pilnveidoties atsevišķi konkrētu pienākumu veikšanai.

Mēs piedāvājam:

 • mūsdienīgu darba vidi;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 3 mēnešiem;
 • sociālās garantijas;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • stabilu atalgojumu: 1398 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • ja jaunā speciālista faktiskā vai deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas, speciālistam pastāv iespēja pretendēt uz apdzīvojamo platību.

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv ar norādi “Bāriņtiesas loceklis” līdz 2024.gada 17.martam (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Konkursa nolikums šeit.

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".